Berichtgeving Coronavirus

Lees hieronder de meest recente berichten van Gymsport Leiden in relatie tot het Coronavirus.

 

7 mei 2020

Buiten sporten en contributie

Het kabinet heeft dinsdag 6 mei 2020 besloten dat de binnensporten vooralsnog niet opgestart kunnen worden. Dat vinden we ontzettend jammer. We hopen dat er op termijn alsnog versoepeling komt zodat wij ook weer binnen aan de gang kunnen gaan. Tot die tijd zullen we het met alternatieven moeten doen.

Buiten sporten

Zoals aangegeven kunnen we niet gezamenlijk binnen sporten maar wel in de buitenlucht en we kunnen online lessen aanbieden via Zoom. Dat vraagt om creativiteit en aanpassingsvermogen van de trainers en begeleiding. Uiteraard volgt de club de richtlijnen en adviezen van het RIVM, VWS, gemeente, de KNGU en het NOC*NSF in zijn algemeenheid op.

Heel specifiek moeten we aan de gemeente Leiden protocollen overhandigen hoe we de buitenlessen gaan verzorgen. Op de website van Gymsport Leiden kun je de protocollen lezen. De deelnemers en ouders worden geacht deze informatie tot zich te nemen.

Het rooster en de locaties staan op de website van Gymsport Leiden: gymsportleiden.nl/buitenlessen.

Dit rooster kan in de komende tijd nog worden bijgesteld omdat we intensief met de gemeente in overleg zijn over extra mogelijkheden.
Via de coördinator en/of trainer van elke discipline zal eventueel nog aanvullende informatie verstuurd worden voor nadere details voor de training. Het principe is dat je je voor zoomlessen moet aanmelden, voor zover dat nog niet is gebeurd, en voor de buitensporten niet.

Online lessen via Zoom 

De lessen die momenteel al via Zoom online worden aangeboden gaan door zoals je dat inmiddels gewend bent (dat kan per discipline verschillen), maar zullen we dus vanaf 11 mei 2020 gaan uitbreiden. Dit aanbod staat ook op de website:  gymsportleiden.nl/buitenlessen.

Verbindende kracht van sport

Inmiddels mogen we sinds 12 maart 2020 niet meer sporten op de wijze zoals we gewend waren, en al weten we allemaal dat gezondheid boven alles gaat, dat vinden we heel erg vervelend. Sporten en bewegen geeft ons energie, bindt en daagt ons uit. Dat moeten we nu missen. Dat raakt iedereen in ons gymsporthart, in ons clubhart. Het is nu belangrijker dan ooit de verbindende kracht van sport te gebruiken om hier samen zo goed mogelijk doorheen te komen, zodat we straks, als we weer “normaal” mogen sporten, verder kunnen waar we stonden. Dat is waar we ons als bestuur, vrijwilligers en trainers op dit moment intensief voor inzetten. Ook wij hebben onze onzekerheden, zorgen en vragen. We hebben jullie nu, als gewaardeerde deelnemer van onze club, harder nodig dan ooit. Onze dank voor jullie hulp is dan ook groot.

Contributie

Zoals jullie bekend hadden we de contributiehoogte voor de maand april 2020 aangepast tot € 5,-.
Dat besluit kon het bestuur nemen met de beschikbare informatie die het toen voorhanden had.
Inmiddels zijn er berichten binnen gekomen van de gemeente (zaalhuur) en Sportkader Nederland (contracten trainers) die ons dwingen om de contributie voor de komende maanden toch toe te passen op de reguliere hoogte zoals dat voorheen gebruikelijk was. Ook al zijn er landelijke ontwikkelingen gaande die compensatie bieden, vooralsnog is dat niet zwart op wit vastgelegd. We realiseren ons dat dit besluit teleurstellend bij jullie kan overkomen, maar voor het voortbestaan van Gymsport Leiden is dit noodzakelijk.

Gymsport Leiden staat ook in nauw contact met de Leidse Sportfederatie (LSF) en stichting Topsport Leiden (STL) die gezamenlijk met de gemeente een platform hebben opgezet om een goede dialoog aan te gaan om samen uit deze impasse te komen. We zullen jullie uiteraard op de hoogte houden van die ontwikkelingen.

Restitutie

Het doel van Gymsport Leiden is om samen door deze moeilijke periode heen te komen. We hebben inmiddels een aanvraag ingediend bij de rijksoverheid (TOGS, Tegemoetkoming schade COVID-19) en bij de KNGU een verzoek om een solidariteitsbijdrage. Mocht blijken dat we kwijtschelding krijgen van de huurkosten en dat onze aanvragen worden gehonoreerd, dan zullen we gedeeltelijk restitutie op de contributie verlenen. Dat alles zal naar rato verrekend worden in relatie tot het aantal lesuren, de online trainingen en andere mogelijkheden die de trainers hebben kunnen aanbieden. Een en ander kan pas plaatsvinden aan het einde van het boekjaar. Het doel van Gymsport Leiden is om zonder winstoogmerk door deze periode heen te komen en dat we ook financieel gezond blijven.Persoonlijke situatie

Mogelijk ben jij ook persoonlijk getroffen door de coronacrisis, bijvoorbeeld omdat je als ondernemer of werknemer te maken hebt met een daling van je inkomen. Mocht dat tot specifieke problemen leiden bij de betaling van je contributie, dan hebben wij een speciaal contactpersoon bij wie je dat vertrouwelijk kunt aangeven. Je kunt daarover een e-mail sturen aan Liesbeth Amerika, administratie@gymsportleiden.nl.

Vragen

Mocht je nog andere vragen hebben, dan kun je die sturen aan clubmanager@gymsportleiden.nl

Houd vertrouwen. Wij doen er als bestuur alles aan om samen met jullie de club overeind houden in deze moeilijke en onzekere tijd. Dank voor jullie begrip en medewerking.
Blijf gezond en zorg voor elkaar!

Het bestuur van Gymsport Leiden

1 april 2020

Aangepaste contributie

Omdat de maatregelen, die van overheidswege worden opgelegd, worden gecontinueerd t/m 28 april 2020, hebben we als bestuur een scenario uitgewerkt om de continuïteit van Gymsport Leiden te waarborgen.

Contributie

In de vorige nieuwsbrief hebben we aangegeven dat voor de maand maart 2020 geen restitutie verleend kon worden. Gymsport Leiden had en heeft betalingsverplichtingen en wil deze graag nakomen. Nu de opgelegde maatregelen door de overheid zijn verlengd heeft het bestuur in samenspraak met de raad van toezicht besloten om voor de maand april een aangepaste contributie te heffen van € 5,-. Deze wordt op de reguliere wijze door de administratie geïnd.

Deze contributie geldt voor alle deelnemers ongeacht discipline en omvang van het aantal trainingsuren. Het doel daarvan is om de lopende kosten te kunnen blijven betalen.
De trainers van Gymsport Leiden zijn op de hoogte gebracht van deze keuze en ook voor hen zijn aparte besluiten genomen.

We realiseren ons op voorhand dat niet alle besluiten voor iedereen heel leuk zijn, maar in deze moeilijke periode moeten we ingrijpende maatregelen nemen om Gymsport Leiden door deze bijzondere tijd heen te loodsen. Iedereen in Nederland wordt door de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus geraakt, zo ook alle deelnemers, trainers en vrijwilligers bij Gymsport Leiden. Het uitgangspunt is daarom dat we gezamenlijk de lasten moeten delen zodat iedereen zijn steentje bijdraagt.

Alternatief bewegingsaanbod

Gymsport Leiden heeft zich inmiddels geabonneerd op het programma Zoom. Dat is een applicatie waarmee op afstand lesgegeven kan worden. We hebben acht licenties. In samenspraak met de coördinatoren per discipline willen we dit middel inzetten om de deelnemers een alternatief bewegingsaanbod te geven.

Een aantal trainers gaat via dit medium lessen verzorgen, zodat deelnemers kunnen inloggen en zodoende betrokken blijven bij de activiteiten van Gymsport Leiden. Hoe de lesuitnodigingen gaan en op welke avonden er lessen komen zal in een apart bericht worden gecommuniceerd vanuit de disciplines. Elke discipline kan op haar eigen wijze invulling geven aan de basisvaardigheden die daarvanuit mogelijk zijn.

Communicatie

In een volgende nieuwsbrief zullen we je nader informeren hoe de situatie zich ontwikkelt en of er aanvullende maatregelen nodig zijn.

We willen nogmaals aangeven dat het een bijzondere tijd is. Ook binnen Gymsport Leiden zijn ons de gevolgen van het coronavirus ter ore gekomen. We wensen alle betrokkenen die belast zijn met het coronavirus beterschap en hun naasten veel sterkte toe om deze moeilijke tijd door te komen.

Mocht je nog vragen hebben, dan kun je die sturen aan clubmanager@gymsportleiden.nl.

Alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle.
Wij rekenen nogmaals op jullie begrip.

Het bestuur

19 maart 2020

Wedstrijdseizoen geannuleerd

Vandaag heeft de KNGU besloten om alle nationale wedstrijden tot het eind van het seizoen en het NK in Ahoy te annuleren. Afgelaste wedstrijden worden dus ook niet meer ingehaald.
Vooralsnog gaat dit besluit alleen over de wedstrijden. De consequenties voor alle andere activiteiten na 6 april worden dagelijks bekeken en bekend gemaakt zodra daar informatie over is.

Op de website van de KNGU geeft zij uitleg hoe zij tot deze moeilijke beslissing is gekomen.

Zoals het opschorten van de trainingen impact heeft op alle sporters, snappen we dat dit bericht extra teleurstellend is voor de wedstrijdsporters.

Open wedstrijden

Het is nog niet bekend of de open wedstrijden doorgaan die na 6 april staan gepland. Zodra daar informatie over is, zal dat eveneens worden gedeeld. Dit besluit zal ook afhangen van het tijdstip dat de trainingen weer hervat kunnen worden.

Blijf bewegen

Op diverse plekken wordt je gemotiveerd om als sporter in beweging te blijven. Ook de trainers van Gymsport Leiden zijn aan het werk met creatieve ideeën om iedereen een passend bewegingsaanbod te geven. Via je trainer krijg je daar informatie over.

Communicatie

Zodra er belangrijke ontwikkelingen zijn, stellen wij iedereen hiervan op de hoogte via de mail en via de website.

We ondersteunen de maatregelen van de overheid. Houd 1,5 m afstand en zorg goed voor elkaar!

16 maart 2020

Consequenties stilleggen trainingen

De lessen, trainingen, opleidingen, wedstrijden en andere clubactiviteiten zijn opgeschort conform de richtlijnen zoals deze door de overheid in verband met het coronavirus zijn opgelegd. Deze periode is verlengd t/m 6 april 2020.

Het zijn bijzondere tijden en we wensen iedereen veel sterkte toe om deze periode in goede gezondheid door te komen.
Het bestuur heeft zich beraden over de ontstane situatie en wil daarover het volgende berichten.

Contributie

Het is begrijpelijk dat er vragen zijn over het innen van de contributie. Gymsport Leiden heeft betalingsverplichtingen en wil deze graag nakomen binnen de mogelijkheden die we hebben. Om die reden zal er geen restitutie plaatsvinden voor de maand maart 2020.

De betalingsverplichtingen op de langere termijn zijn afhankelijk van maatregelen die o.a. door de (lokale) overheid worden aangeboden. Zodra daar meer duidelijkheid over is, kan het bestuur besluiten nemen over de komende maanden. We rekenen op uw begrip.

Omdat de trainingen niet kunnen doorgaan in de reguliere gymzalen hebben we de trainers verzocht om creatieve ideeën te bedenken om zodoende de deelnemers toch een passend bewegingsaanbod te geven. Hierover wordt apart gecommuniceerd door de trainers en coördinatoren.

Ook zal de trainers verzocht worden aandacht te besteden aan de voorbereidingen en plannen voor de periode na de uitval van lessen/trainingen.


Wedstrijden

Informatie met betrekking tot wedstrijden (bv kwalificatieprocedure, wedstrijdgelden, enz.) krijgen we van de KNGU. Zodra hier informatie over binnenkomt zullen we dat met jullie delen.

Alles wordt zo goed als mogelijk in kaart gebracht. Heb je vragen? Stel ze gerust per mail aan clubmanager@gymsportleiden.nl

Communicatie

Zodra er belangrijke ontwikkelingen zijn, stellen wij iedereen hiervan op de hoogte via de mail en via de website.

En om met de woorden van de minister-president te eindigen: “We moeten het met 17 miljoen mensen doen. Samen met 17 miljoen mensen komen we dit te boven.
“Let een beetje op elkaar. Ik reken op u”

Het bestuur

12 maart 2020

Trainingen afgelast i.v.m. Coronavirus

Tot en met 31 maart geen trainingen

Gymsport Leiden volgt het de richtlijnen van het RIVM en advies van de KNGU en heeft besloten alle trainingen van Gymsport Leiden t/m 31 maart aanstaande helemaal stil te leggen.

Ook voor de extra training voor de turn- & fundag op zaterdag 21 maart heeft dit consequenties. Of deze training verschoven wordt of helemaal vervalt kunnen we op dit moment nog niet inschatten.

Tot ‪31 maart‬ zijn ook alle wedstrijden afgelast. Of deze op een later tijdstip worden ingehaald, zal worden bepaald door de KNGU.

Advies KNGU

De KNGU adviseert, volgens de oproep van NOC*NSF voor de hele sport, en naar aanleiding van de persconferentie met onze minister-president, de minister van volksgezondheid en de directeur van het RIVM van 12 maart, haar verenigingen de clubactiviteiten (trainingen, overleggen, vergaderingen en vieringen) ook t/m 31 maart 2020 helemaal stil te leggen.

Daarnaast heeft de KNGU besloten conform de richtlijnen van het RIVM, alle door de KNGU georganiseerde activiteiten te annuleren en/of te verplaatsen. Dit geldt voor alle wedstrijden en opleidingen, voor het hele land en minimaal tot en met 31 maart aanstaande.

Contributie en wedstrijdgelden

Het bestuur heeft nog niet in kaart gebracht welke gevolgen dit besluit heeft voor de contributie.
Hoe er wordt omgegaan met wedstrijdgelden, indien de wedstrijden niet worden ingehaald, zal ook in een later stadium duidelijk worden.

Op dit moment is het niet mogelijk om de verregaande consequenties van dit besluit te overzien. We zullen dit, alsmede de vragen die we krijgen, zo goed als mogelijk in kaart brengen. Volgende week geven we een update over de consequenties.

Zodra duidelijk is wanneer de lessen hervat worden, informeren we daarover.

We begrijpen dat dit besluit veel impact heeft op onze sport en de voorbereidingen van veel sporters en vrijwilligers. Vanwege de volksgezondheid zijn we echter genoodzaakt de richtlijnen van de Rijksoverheid, het RIVM en het advies van NOC*NSF op te volgen.

Communicatie

Zodra er belangrijke ontwikkelingen zijn, stellen wij iedereen hiervan op de hoogte via de mail en via de website.

Waar vindt u nuttige informatie? 

Tot slot verwijzen wij naar de websites van de rijksoverheid, het RIVM, NOC*NSF en de KNGU. Met name de website van het RIVM wordt dagelijks ververst. Ook wij zijn afhankelijk van de informatie die deze instanties bieden. Hier volgen de links:

 1. Website van het RIVM
  https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus
 2. Berichtgeving Rijksoverheid
  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2020/03/12/nieuwe-maatregelen-tegen-verspreiding-coronavirus-in-nederland
 3. Berichtgeving NOC*NSF
  https://nocnsf.nl/nieuws/2020/03/nocstarnsf-adviseert-om-alle-sportbijeenkomsten-in-maart-af-te-gelasten
 4. Berichtgeving KNGU
  https://dutchgymnastics.nl/nieuws/coronavirus