Algemene Voorwaarden deelnemers-overeenkomst Stichting Gymsport Leiden

Sport levert prachtige momenten op en sport is leuk om te doen! Maar die mooie emoties die bij sport horen, kunnen ook omslaan in onsportief of ongewenst gedrag. Iedereen kent de voorbeelden wel: de sporter die te agressief speelt, de scheidsrechter die belaagd wordt en de bestuurder die niet durft in te grijpen.

Artikel 1 Definities

De sportbonden en NOC*NSF vinden dat iedereen een leven lang moet kunnen genieten van sport. Daarom gaan we samen met verenigingen ervoor zorgen dat ieder individu zich veilig en prettig voelt in de sport en zichzelf kan zijn.1

Artikel 2 Deelnemersovereenkomst (deelnemerschap)

1. Het deelnemerschap van de club is persoonlijk gebonden en geeft toegang tot alle activiteiten van de club.
2. Aanmelding als deelnemer en aanvaarding van de voorwaarden van de deelnemersovereenkomst geschiedt door invulling van het (digitale) aanmeldformulier.
3. Het deelnemerschap en de deelnemersovereenkomst worden aangegaan voor onbepaalde tijd.
Opzegging is per kalendermaand mogelijk, met inachtneming van 1 maand opzegtermijn.
4. Vanaf het moment van toelating kan gebruik worden gemaakt van de activiteiten van Gymsport Leiden waarvoor men zich heeft aangemeld.
5. Het deelnemerschap en de deelnemersovereenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk (digitaal) bij de ledenadministratie en via deze website worden opgezegd.
6. Bij overlijden van een deelnemer kan het deelnemerschap met onmiddellijke ingang worden beëindigd.

Artikel 3 Financiële bijdragen

1. De deelnemer is bij het verkrijgen van het deelnemerschap eenmalig aan de club inschrijfgeld verschuldigd van € 15.
2. Voorts is de deelnemer aan de club per maand een financiële bijdrage verschuldigd. Deze financiële bijdrage wordt jaarlijks voor het opvolgende kalenderjaar door het bestuur van de club vastgesteld en aan de deelnemer bekend gemaakt voor het einde van het lopende kalenderjaar. Het kalenderjaar van de club loopt van 1 januari tot en met 31 december.
3. Voorts is de deelnemer lid van de overkoepelende bond KNGU. Hiervoor is de deelnemer een jaarlijkse bijdrage verschuldigd. Ingeval gedurende het kalenderjaar door de deelnemer het deelnemerschap en de deelnemersovereenkomst worden aangegaan, is de jaarlijkse financiële bijdrage voor dat kalenderjaar naar rato verschuldigd.
4. De financiële bijdragen worden door de deelnemer bij vooruitbetaling op een daartoe door de club aangewezen bankrekening voldaan.
5. Voor het deelnemen aan activiteiten en wedstrijden kan een bijdrage worden verlangd.
6. Restitutie wordt niet verleend.

Artikel 4 Betaalwijze

1. De financiële bijdragen worden betaald door middel van automatische incasso. Het contributiebedrag wordt maandelijks/in 12 maandelijkse termijnen geïncasseerd.
2. Voor de contributiebetaling kan een factuur worden gestuurd. Bij deze betalingswijze wordt € 2,50 per factuur aan verwerkingskosten in rekening gebracht.

Artikel 5 Betalingsachterstanden

1. Wanneer er een contributieachterstand is, die groter is dan 12 maanden, zal de deelnemersovereenkomst worden opgezegd. De verplichting tot betaling van de achterstallige financiële bijdrage blijft in dat geval bestaan.
2. Wanneer er sprake is van een achterstand in de contributiebetaling van meer dan 3 maanden kan de deelnemer toegang tot activiteiten (waaronder inbegrepen trainingen en wedstrijden) worden ontzegd.

Artikel 6 Privacy

1. Bij het aangaan van de deelnemersovereenkomst worden persoonsgegevens geregistreerd. De gegevens worden door de clubs gebruikt om de dienstverlening aan de deelnemers goed te laten verlopen en de deelnemers adequaat te kunnen informeren.
2. De club houdt zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Heeft de deelnemer bezwaar tot het publiceren van zijn/haar naam of beeldmateriaal als deelnemer van de club, dan kan dit worden doorgegeven aan de administratie: administratie@gymsportleiden.nl

Artikel 7: Verplichtingen deelnemer

1. De deelnemer is verplicht ervoor te zorgen dat zijn/haar gevraagde gegevens juist en volledig bekend zijn bij de club. Mededelingen namens de club worden gedaan aan het bij de club bekende e-mailadres van de (wettelijk vertegenwoordiger van de) deelnemer.
2. De deelnemer onthoudt zich van handelingen of uitingen op welke wijze dan ook, die het aanzien of het belang van de club alsmede de belangen van andere deelnemers kunnen schaden.

Artikel 8: Opzegging en ontbinding

1. De club en de deelnemer kunnen de deelnemersovereenkomst tussentijds opzeggen zoals omschreven in artikel 2.
2. De deelnemersovereenkomst wordt met onmiddellijke ingang ontbonden indien:
a. het gedrag van de deelnemer het aanzien of het belang van de club alsmede de belangen van andere deelnemers schaadt; of
b. de deelnemer zich niet houdt c.q. niet voldoet aan de bepalingen van de statuten en de relevante reglementen van de club.
3. Van het voornemen tot ontbinding als bedoeld in lid 2 wordt de deelnemer per aangetekende brief door de club op de hoogte gesteld.
4. De deelnemer kan de club op geen enkele manier aansprakelijk stellen voor eventuele consequenties en/of schade als gevolg van opzegging c.q. ontbinding van de deelnemersovereenkomst jegens de deelnemer.
5. In aanvulling op het hiervoor bepaalde en artikel 12 van de statuten van de club is het bestuur van de club te allen tijde bevoegd de deelnemersovereenkomst en daarmee het deelnemerschap van de deelnemer te beëindigen om zijn moverende redenen. Hiervoor is vooraf schriftelijke goedkeuring nodig van de raad van toezicht van de club.